บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด

วิสัยทัศน์

  • มุ่งมั่น สู่ผู้นำการผลิต
  • รักษามาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร
  • ใส่ใจพันธมิตรร่วมคู่ค้า
  • พัฒนาคุณภาพ และบริการ
  • ขยายฐานความเป็นหนึ่งสู่สากล
line

มาตรฐานคุณภาพ

บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด มุ่งเน้นการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และมีกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการรับและเก็บวัตถุดิบ การต้มผสม การฆ่าเชื้อ ทำให้แห้ง ตลอดจนกระทั่งขั้นตอนการบรรจุและจัดเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบถึงลูกค้า
บริษัทได้จัดทำห้องปฎิบัติการอันทันสมัย เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพโดยเฉพาะในทุกด้าน ทั้ง ด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านจุลินทรีย์ ภายใต้การกำกับและดูแลจากบุคคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมาโดยเฉพาะ จึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดโลก